[MINH HUỆ 01-02-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Hà Nam, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Tam Môn Hạp (4); Tín Dương; Nam Dương; Tháp Hà; Tiêu Tác; Chu Khẩu (4); Hà Nam; Bình Đính Sơn; Hứa Xương; nhóm học Pháp ở Nam Dương (2); Lạc Dương; Khai Phong; Trú Mã Điếm.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/1/河南大法弟子恭祝师尊新年好-20条–438011.html

Đăng ngày 02-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share