[MINH HUỆ 01-02-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Liêu Ninh, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Tân Tân, Phủ Thuận; Phụ Tân; An Sơn; Đại Thạch Kiều, Doanh Khẩu; Doanh Khẩu (11); Thanh Nguyên, Phủ Thuận (2); Cái Châu, Doanh Khẩu;  Liêu Ninh.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/1/辽宁大法弟子恭祝师尊新年好-19条–438016.html

Đăng ngày 02-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share