[MINH HUỆ 01-02-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Hắc Long Giang, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Mục Lăng, Mẫu Đan Giang; Hạc Cương (2); Hắc Long Giang (3); Tuy Hoá; Song Áp Sơn(3); Thanh Cương, Tuy Hoá; Hắc Hà; Kim Lâm, Y Xuân (3); Hải Lâm, Mẫu Đan Giang (3); An Đạt, Tuy Hoá (2); Tuy Dương; nhóm giảng chân tướng ở Song Áp Sơn; Mẫu Đan Gian; Lâm Khẩu, Mẫu Đan Giang; Bột Lợi, Thất Đài Hà; Bắc An, Hắc Hà.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/1/黑龙江大法弟子恭祝师尊新年好-26条–438020.html

Đăng ngày 02-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share