[MINH HUỆ 01-02-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Tứ Xuyên, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Miên Dương; Đức Dương; Nga Mi, Nhạc Sơn (2); Trung Giang, Đức Dương; Quảng Hán, Đức Dương; nhóm học Pháp ở Toại Ninh (2); nhóm học Pháp ở Phan Chi Hoa; Toại Ninh (6); Bồng An, Nam Sung; Nam Sung (4); Nhạc Sơn; Gia Lăng, Nam Sung; Nhân Thọ, Mi Sơn (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/1/四川大法弟子恭祝师尊新年好-24条–438025.html

Đăng ngày 02-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share