[MINH HUỆ 01-02-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các địa khu thuộc Sơn Đông, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Tỉnh Sơn Đông (01); thành phố Lai Vu (02); thành phố Yên Đài (13); thành phố Nhạc Lăng (01); thành phố Nhật Chiếu (01); Trâu Bình (01); thành phố Truy Bác (05).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/1/山东大法弟子恭祝师尊新年好-24条–438028.html

Đăng ngày 02-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share