[MINH HUỆ 01-02-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các địa khu thuộc Hồ Bắc, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Thập Yển (06); thành phố Vũ Hán (11); thành phố Hàm Ninh (02); thành phố Hiếu Cảm (01); Kinh Môn (02); thành phố Tương Dương (01); Tùy Châu (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/1/湖北大法弟子恭祝师尊新年好-23条–438031.html

Đăng ngày 02-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share