[MINH HUỆ 30-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc Tề Tề Cáp Nhĩ, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ (02); huyện Phú Dụ (06); khu Thiết Phong (05); khu Phú Lạp Nhĩ Cơ (02); huyện Long Giang (01); khu Ngang Ngang Khê (02); huyện Cam Nam (01); huyện Bái Tuyền (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/齐齐哈尔大法弟子恭祝师尊新年好-20条–435860.html

Đăng ngày 31-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share