[MINH HUỆ 30-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc Đại Khánh, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Thành phố Đại Khánh (12); trấn Đầu Đài (01); khu Nhượng Hồ Lộ (06); khu Long Phượng (01); địa khu Long Nam (01); địa khu Thừa Phong (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/大庆大法弟子恭祝师尊新年好-22条–435867.html

Đăng ngày 31-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share