[MINH HUỆ 30-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc Thanh Đảo, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Thanh Đảo (04); khu Thị Bắc (02); Lai Tây (08); Bình Độ (04); khu Thành Dương (02); Tây Hải Ngạn (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/青岛大法弟子恭祝师尊新年好-21条–435880.html

Đăng ngày 31-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share