[MINH HUỆ 29-12-2021]
Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
Trương Gia Khẩu (03); huyện Xích Thành (06); quận Sùng Lễ (02); huyện Khẩu Úy; huyện Trương Bắc; huyện Khang Bảo; huyện Trác Lộc; huyện Dương Nguyên; huyện Hoài Lai (02); quận Tuyên Hóa (02); Vạn Toàn.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/张家口大法弟子恭祝师尊新年好-20条–435524.html

Đăng ngày 31-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share