[MINH HUỆ 30-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc Bảo Định, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Thành phố Bảo Định (03); thành phố Định Châu (08); Khúc Dương (02); huyện Lãi (02); Trác Châu (03); thành phố Cao Bi Điếm (02); huyện Hùng (01); Từ Thủy (01); huyện Vọng Đô (01); huyện Bác Dã (01); An Quốc (01); huyện Lai Thủy (01); Thuận Bình (01); huyện Đường (03).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/保定大法弟子恭祝师尊新年好-30条–435863.html

Đăng ngày 31-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share