[MINH HUỆ 30-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc Tế Nam, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Tế Nam(13); khu Lịch Hạ (01); khu Lịch Thành (01); Lai Vu (01); khu Cao Tân (02); khu Chương Khâu (03); Hòe Âm (02).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/济南大法弟子恭祝师尊新年好-23条–435639.html

Đăng ngày 31-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share