[MINH HUỆ 30-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Cáp Nhĩ Tân (12); khu Hô Lan (01); tân khu Quần Lực (02); Giang Bắc (01); khu Hương Phường (01); khu Tùng Bắc (02).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/哈尔滨大法弟子恭祝师尊新年好-19条–435658.html

Đăng ngày 31-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share