[MINH HUỆ 30-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc Thạch Gia Trang, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Thạch Gia Trang (13); thành phố Tân Lạc (01); khu Dụ Hoa (01); huyện Cao Ấp (01); thành phố Tân Tập (01); huyện Thâm Trạch (02); huyện Chính Định (01); khu Trường An (02); tiểu khu Ngân Long (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/石家庄大法弟子恭祝师尊新年好-23条–435644.html

Đăng ngày 31-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share