[MINH HUỆ 30-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc Thành Đô, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Thành Đô (03); thành phố Bành Châu (10); vùng ngoại ô phía Tây Thành Đô (01); khu Thanh Bạch Giang (01); Đông Môn (01); Tây Môn (02); khu Vũ Hầu (01); thành phố Sùng Châu (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/成都大法弟子恭祝师尊新年好-20条–435666.html

Đăng ngày 31-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share