[MINH HUỆ 30-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Thành Đô (9); Long Tuyền; Đại Ấp; Giản Dương; Kim Ngưu-Cẩm Giang-Thanh Dương-Thành Hoa; nhóm học Pháp ở Ôn Giang; nhóm học Pháp ở Tây Biên; Long Tuyền Dịch (2); Tây Môn; Đức Dương.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/成都大法弟子恭祝师尊新年好-19条–435685.html

Đăng ngày 31-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share