[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc Thạch Gia Trang, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Thạch Gia Trang (04); tiểu khu Kiến Minh (02); khu Kiều Tây (02); huyện Chính Định (05); khu Trường An (04); đường Trung Hoa (01); Kiều Đông (01); tiểu khu Kim Mã (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/石家庄大法弟子恭祝师尊新年好-20条–435599.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share