[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây tại Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Cẩm Châu (10); Huyện Nghĩa, Cẩm Châu (05); Huyện Hắc Sơn, Cẩm Châu (02); Quận Lăng Hà, Cẩm Châu; Lăng Hải, Cẩm Châu (02); Bắc Trấn

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/锦州大法弟子恭祝师尊新年好-21条–435497.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share