[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây tại Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Duy Phường (04); Thọ Quang, Duy Phường (04); Hàn Đình, Duy Phường (03); An Khâu, Duy Phường; Khuê Văn, Duy Phường; Chư Thành, Duy Phường; Cao Mật, Duy Phường (05); Quận Phường Tử, Duy Phường (02); Quận Cao Tân. Duy Phường

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/潍坊大法弟子恭祝师尊新年好-23条–435489.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share