[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây tại Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Tề Tề Cáp Nhĩ (09); Quận Long Sa, Tề Tề Cáp Nhĩ (03); Quận Kiến Hoa, Tề Tề Cáp Nhĩ; Phú Lạp Nhĩ Cơ, Tề Tề Cáp Nhĩ (03); Huyện Long Giang, Tề Tề Cáp Nhĩ; Huyện Bái Tuyền, Tề Tề Cáp Nhĩ; Huyện Phú Dụ, Tề Tề Cáp Nhĩ

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/齐齐哈尔大法弟子恭祝师尊新年好-19条–435503.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share