[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Hàm Đan; Vĩnh Niên, Hàm Đan (03); Huyện Thanh, Thương Châu (02); Tùng Đài, Hàm Đan ()2); Nam Hoàn, Thương Châu; Hành Thủy (02); Thương Châu (03); Vận Hà, Thương Châu; Long Hóa, Thừa Đức (02); Chương Nam, Huyện Ngụy, Hàm Đan; Khúc Dương


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/河北大法弟子恭祝师尊新年好-19条–435597.html

Đăng ngày 29-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share