[MINH HUỆ 20-09-2021]  Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở Hồ Nam cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Hành Dương (8), Thiệu Đông (2), Thường Đức (2), Sâm Châu (2), Vĩnh Hưng, Hoài Hóa (5), Nhạc Dương.

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/湖南大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–431152.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share