[MINH HUỆ 20-09-2021]  Đệ tử Đại Pháp tại Tùng Nguyên ở tỉnh Cát Lâm cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/吉林省大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–431172.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share