[MINH HUỆ 20-09-2021]  Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở Liêu Ninh cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Liêu Dương (10), Phủ Thuận (8), An Sơn.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/辽宁大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–431158.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share