[MINH HUỆ 20-09-2021]  Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở Cam Túc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Lan Châu (15), Thiên Thủy (6), Kim Xương.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/甘肃大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–431154.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share