[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Các đệ tử ở Hắc Long Giang (01); Mẫu Đơn Giang (01); Thất Đài Hà (02); Song Áp Sơn (02); Tuy Hóa (11); Hạc Cương (01); Ninh An (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/黑龙江大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–431234.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share