[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ! Nhạc Sơn (05); Toại Ninh (08); Lương Sơn (03); Các đệ tử ở Tứ Xuyên (01); Nghi Tân (02); Long Xương (01); Đạt Châu (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/四川大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–431237.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share