[MINH HUỆ 20-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Thẩm Dương tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Thành phố Thẩm Dương (13); khu Đại Đông (2); khu Vu Hồng (2); khu Tô Gia Đồn (1); khu Hoàng Cô (2); tân khu Thẩm Bắc (1); khu Thẩm Hà (1); huyện Pháp Khố (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/沈阳大法弟子恭祝师尊中秋好-24条–431209.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share