[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Bảo Định, Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Phụ Bình (2); huyện Lễ (2); nhóm học Pháp ở huyện Lễ; Lai Thuỷ (3); Định Châu (2); nhóm học Pháp ở Trác Châu; điểm sản xuất tư liệu ở Trác Châu; huyện Hùng; Bảo Định; Thanh Uyển; Cao Bi Điếm; Liên Trì; Định Châu; nhóm học Pháp ở Vọng Đô; Định Hưng; Đông Phiến (2); Bác Dã.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/保定大法弟子恭祝师尊中秋好-23条–431169.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share