[MINH HUỆ 20-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Bảo Định tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Bảo Định (1); Huyện Phụ Bình (10); trấn Bạch Câu (3); thành phố Cao Bi Điếm (4).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/保定大法弟子恭祝师尊中秋好-18条–431221.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share