[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Thẩm Dương, Liêu Ninh tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Thẩm Dương kính gửi đến Sư tôn lời chúc mừng Tết Trung thu vui vẻ!

Thẩm Dương (10); tân khu Thẩm Bắc; địa khu Tô Gia Truân; Liêu Trung; huyện Pháp Khố; khu Hoàng Cô.

Điểm học Pháp ở: tân khu Thẩm Bắc; Thiết Tây (2); Thẩm Dương (3).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/沈阳大法弟子恭祝师尊中秋好-25条–430971.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share