[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Thành Đô kính gửi đến Sư tôn lời chúc mừng Tết Trung thu vui vẻ!

Thành Đô (2); Ôn Giang (3); Long Tuyền Dịch; Sùng Châu; khu Tân Tân (2); huyện Bì (4); Bành Châu (3).

Điểm học Pháp ở: Ôn Giang; khu Tân Tân; Thanh Bạch Giang.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/成都大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–431047.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share