[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Thẩm Dương, Liêu Ninh tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Thẩm Dương kính gửi đến Sư tôn lời chúc mừng Tết Trung thu vui vẻ!

Thẩm Dương (7); Pháp Khố; Thẩm Hà; tân khu Hồn Nam (2); tân khu Thẩm Bắc; địa khu Huy Sơn, tân khu Thẩm Bắc; Thiết Tây; Hòa Bình; Tô Gia Đồn.

Điểm học Pháp ở Thiết Tây; tân khu Thẩm Bắc; Thẩm Dương.

Điểm tài liệu ở Thẩm Hà.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/沈阳大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–431049.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share