Tác phẩm của một học viên tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-06-2021]

c2db66713c190f7c5d2d4157270bc747.jpg

Các chữ trên các tấm biểu ngữ là: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/1/425879.html

Bản tiếng Hán: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/3/193511.html

Đăng ngày 05-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share