Lời bài hát: Nhan Tĩnh Phân
Nhạc: Nhan Tĩnh Phân
Sáng tác: Nhan Tĩnh Phân
Diễn xướng: Tiếu Hàm

[MINH HUỆ 21-05-2021]

Từ bi vô lượng
Trí huệ vô lượng
Giải cứu đại khung trước kiếp nạn
Pháp chính càn khôn giữa trời đất
Từ bi vô lượng
Trí huệ vô lượng
Thánh vương cứu thế chuyển luân lần nữa
Chúng sinh cảm ân vô vàn
Từ bi vô lượng
Trí huệ vô lượng
Lao tâm thiện giải ân oán của chúng sinh
Truyền Pháp cứu độ vô biên
Từ bi vô lượng
Trí huệ vô lượng
Thánh vương cứu thế chuyển luân lần nữa
Chúng sinh cảm ân vô vàn
Thánh vương cứu thế chuyển luân lần nữa
Chúng sinh cảm ân vô vàn

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/5/21/【慶祝513】女聲獨唱-感恩無盡言-425954.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/24/193294.html

Đăng ngày 26-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share