Chút suy nghĩ sau khi đọc lại “Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ [2002]”

Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Toronto, Canada

[MINH HUỆ 16-03-2021] Khoảng thời gian này tôi đọc lại vài lần “Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ [2002]”. Trong giảng Pháp lần này, Sư phụ đã khai thị cho đệ tử Đại Pháp: vì sao đệ tử Đại Pháp phải làm tốt ba việc, nguồn gốc ba chủng người và nội hàm của “đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp”. Sư phụ còn khai thị cho chúng ta: thời gian Chính Pháp, thực chất của chế độ xã hội dân chủ, vì sao Trung Quốc là quốc gia trung tâm của vũ đài thế giới, v.v..

Thông qua học Pháp, tôi muốn chia sẻ đơn giản một chút về vấn đề mọi người đang quan tâm hiện nay.

Trách nhiệm và mục đích cuối cùng của đệ tử Đại Pháp là cứu người, đặc biệt là cứu “người Trung Quốc đáng quý” ở Trung Quốc Đại Lục. Nếu Tổng thống Trump có thể được bầu lại làm Tổng thống Hoa Kỳ lần này, kết quả tốt nhất là diệt Trung Cộng, mặc dù diệt Trung Cộng có thể tạo ra hoàn cảnh xã hội rất tốt cho việc cứu người, nhưng về căn bản có chỗ khác biệt trong việc cứu nhiều người. Tôi hiểu rằng: diệt Trung Cộng không phải là mục đích cuối cùng của đệ tử Đại Pháp, cứu nhiều người mới là trách nhiệm và sứ mệnh của chúng ta.

Kết quả bầu cử Mỹ đã thay đổi rất nhiều quan niệm cố hữu trong tôi, chẳng hạn như cách nhìn về chế độ dân chủ. Tôi vốn luôn cho rằng chế độ dân chủ là điều cần thiết và đáng truy cầu nhất trong xã hội phồn vinh ngày nay, nhưng kết quả bầu cử Mỹ khiến tôi nhận ra rằng: không có đạo đức làm nền tảng, thì chế độ dân chủ chỉ là dùng cát xây lâu đài thôi.

Nhận thức về thời gian của người tu luyện khác với người thường. Thời gian là tương đối, một thời gian nhất định tương ứng với một không gian nhất định (trên thực tế, điều này đã được khoa học hiện đại chứng thực). Đệ tử Đại Pháp chấp trước vào thời gian nơi thế gian con người, điều này chẳng phải là nghi ngờ về sự tồn tại của không gian khác sao? Đây chẳng phải vẫn có chút nhận thức không rõ đối với Pháp lý Đại Pháp hay sao?

Một chút nhận thức cá nhân, nếu có chỗ nào không đúng mong đồng tu chỉ chính. Hợp thập.

[Ghi chú của Ban biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/16/灭中共不是大法弟子的目地-多救人才是我们的责任-422095.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2021/3/17/191446.html

Đăng ngày 19-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share