[MINH HUỆ 1-1-2021]

Đệ tử Đại Pháp thuộc các ngành nghề ở các khu vực dưới đây kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp trong Hệ thống đường sắt phía Bắc Thường Trị, tỉnh Sơn Tây; Đệ tử Đại Pháp thuộc ngành chuyển phát, Tập đoàn Bưu chính Trung Quốc; Đệ tử Đại Pháp ở thị trấn Đại Tần Gia, Chiêu Viễn, Yên Đài, tỉnh Sơn Đông; Đệ tử Đại Pháp ở mỏ dầu Thắng Lợi, tỉnh Sơn Đông (2); Đệ tử Đại Pháp ở mỏ dầu Liêu Hà; Đệ tử Đại Pháp ở Hệ thống y tế tỉnh Sơn Đông; Đệ tử Đại Pháp thuộc ngành Công nghiệp nhẹ ở huyện Khai Giang, Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên (3); Đệ tử Đại Pháp ở Tập đoàn sắt thép Sơn Đông; Đệ tử Đại Pháp ở Hợp tác xã Cung ứng và Tiếp thị huyện Khai Giang, Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên (2); Đệ tử Đại Pháp cùng gia đình 14 người ở Hợp tác xã Cung ứng và Tiếp thị huyện Khai Giang, Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên; Điểm sản xuất tư liệu ở mỏ dầu Thắng Lợi; Đệ tử Đại Pháp ở mỏ dầu Hoa Bắc; Đệ tử Đại Pháp thuộc Hệ thống tài chính ở huyện Tân, Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang; Vợ chồng đệ tử Đại Pháp thuộc Hệ thống y tế huyện Khai Giang, Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên; Đệ tử Đại Pháp thuộc Hệ thống y tế huyện Khai Giang, Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên (4); Đệ tử Đại Pháp thuộc Hệ thống y tế ở địa khu Kê Tây, tỉnh Hắc Long Giang; Đệ tử Đại Pháp ở mỏ dầu Trung Nguyên; Đệ tử Đại Pháp thuộc Hệ thống tài chính Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông; Đệ tử Đại Pháp thuộc Hệ thống y tế Nam Xương, tỉnh Giang Tây.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/1/各行业大法弟子恭祝师尊新年好-26条–417807.html

Đăng ngày 03-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share