[MINH HUỆ 01-01-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Nam Sung (3), Lô Châu, Đạt Châu (2), Thành Đô (4), Duy Ngô Nhĩ (5), Đức Dương (7), Phàn Chi Hoa, Nhạc Sơn, Lương Sơn Châu, Xương Cát, Quảng An, Khúc Ninh, Ô Lỗ Mộc Tề (3), địa khu Hòa Điền (2), Y Ninh, Nội Giang,  cùng các đệ tử Đại Pháp khác ở Trung Quốc Đại Lục.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/1/大陆大法弟子恭祝师尊新年好-38条–417939.html

Đăng ngày 02-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share