[MINH HUỆ 01-01-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Thiểm Tây, Tây An (2), Hán Trung, Bảo Kê (10), Thành Đô (10), Tây An, Tứ Xuyên, tiểu khu Thiên Phù (4), Cẩm Giang, Nam Giao, Thiên Lương, Ôn Giang (3), khu Liên Hồ, Du Lâm, Hàm Dương,đường Khương Đàm, cùng các đệ tử Đại Pháp khác ở Trung Quốc Đại Lục.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/1/大陆大法弟子恭祝师尊新年好-38条–417938.html

Đăng ngày 02-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share