[MINH HUỆ 19-11-2020] Dưới đây là các trang mạng xã hội, nơi bạn có tìm và chia sẻ thông tin từ trang web Minghui.org. Các ngôn ngữ và nền tảng khác sẽ được cập nhật trong tương lai.

Tiếng Anh

Facebook: Minghui Publishing

Tiếng Trung (Chữ phồn thể)

Facebook: 明慧叢書 (Minghui Books)

Tiếng Nhật

Facebook: Minghui Japan(ミンフイ ジャパン)

Tiếng Việt

Facebook: Minh Huệ Việt Ngữ

Tiếng Tây Ban Nha

Facebook: Minghui.org en español

Tiếng Đức

Facebook: Minghui Deutsch

Tiếng Pháp

Facebook: Minghui – Fenêtre sur la Chine

Tiếng Ý

Facebook: Italian Minghui


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/19/188322.html

Đăng ngày 20-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share