Bài của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-09-2020] Một giáo viên vật lý trung học phổ thông ở thành phố Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc đã bị sách nhiễu và bị buộc nghỉ dạy vì từ chối từ bỏ tín ngưỡng của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cổ xưa dựa trên những giá trị cốt lõi là Chân-Thiện-Nhẫn, đã bị chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp kể từ năm 1999.

Buổi sáng ngày 8 tháng 9 năm 2020, một nhóm quan chức bước vào lớp và bắt ông Lý Nguyên Khánh đi khi ông đang dạy học.

Sau đó, ông Lý bị đưa vào một phòng họp của trường. Trong cả buổi sáng, Trưởng Phòng 610 địa phương, một tổ chức đứng ngoài vòng pháp luật được thành lập ngày 10 tháng 6 năm 1999 chuyên để đàn áp Pháp Luân Công, đã cố bắt ông Lý viết bản cam kết tuyên bố từ bỏ tín ngưỡng của mình. Khi ông Lý kiên quyết rằng ông sẽ không từ bỏ việc tu luyện Pháp Luân Công, những quan chức đó đã đe dọa đuổi việc ông ngay ngày hôm đó.

Vào ngày 21 tháng 9 năm 2020, Thường Bách Bích, hiệu trưởng của Trường Trung học phổ thông thị trấn Vọng Xuyên, đã không cho ông Lý dạy học nữa và thay vào đó là sắp xếp ông làm những công việc lặt vặt. Có nguồn tin cho biết quyết định của ông Thường là lệnh của Hà Tuệ Tuệ, trưởng ban mới của Ủy ban Chính trị và Luật pháp địa phương, một tổ chức đứng ngoài vòng luật pháp được giao nhiệm vụ đàn áp Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/24/412199.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/28/186973.html

Đăng ngày 11-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share