[MINH HUỆ 01-10-2020]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ.

Bảo Tuyền Lĩnh thuộc Hắc Long Giang; huyện Xích Thành thuộc Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc; một nhóm học Pháp ở Bảo Tuyền Lĩnh; Phủ Thuận thuộc Liêu Ninh (5); Song Áp Sơn thuộc Hắc Long Giang; Triều Dương thuộc Bắc Kinh; huyện Thọ Quang thuộc Sơn Đông; huyện Lăng Nguyên thuộc Triều Dương; quận Nam Cương thuộc Cáp Nhĩ Tân; Doanh Khẩu thuộc Liêu Ninh; quận Thiên Kiều thuộc Cáp Nhĩ Tân; quận Song Thành thuộc Cáp Nhĩ Tân; đệ tử ở Bắc Kinh; một nhóm học Pháp ở Trương Gia Khẩu; đệ tử ở Vũ Hán; huyện Hoang Mai thuộc Hồ Bắc; Hợp Phì thuộc An Huy (2); quận Nam Khai thuộc Thiên Tân; đệ tử ở Vân Nam; thành phố Hán Trung thuộc Thiểm Tây; quận Tân Hoa thuộc Thạch Gia Trang; huyện Anh Sơn thuộc Hồ Bắc; quận Tân Hoa và Trường An thuộc Thạch Gia Trang; Lang Phường thuộc Hà Bắc; đệ tử trong hạng mục giảng chân tướng tại Đại Lục (2); quận Tân Châu, thành phố Vũ Hán; Uy Hải thuộc Sơn Đông; đệ tử ở Toronto thuộc Canada; đệ tử ở phố Thương Phụ thuộc quận Tân Châu, thành phố Vũ Hán; Vinh Thành thuộc Sơn Đông; địa khu Bộc Dương; Đức Dương thuộc Tứ Xuyên (4); Thành Đô thuộc Tứ Xuyên; huyện Tảo Cường thuộc Hà Bắc; mỏ dầu Trung Nguyên; Yên Đài thuộc Sơn Đông; đệ tử ở Bắc Kinh.

http://www.minghui.org/mh/

http://www.minghui.org/mh/

http://www.minghui.org/mh/


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/1/中国大陆大法弟子恭祝师尊中秋快乐(51条)-413209.html

Đăng ngày 04-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share