[MINH HUỆ 01-10-2020]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở thành phố Đại Khánh kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ.

Thanh Đảo; một đệ tử ở Đại Khánh; một gia đình 23 người của đệ tử Đại Pháp ở Đại Khánh; đệ tử ở Đại Khánh (7); quận Tát Nhĩ Đồ (3); quận Thừa Phong; một nhóm học Pháp ở Đại Khánh; quận Nhượng Hồ Lô (3).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/1/大庆大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–412668.html

Đăng ngày 04-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share