[MINH HUỆ 1-10-2020]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc thành phố Triều Dương tỉnh Liêu Ninh kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ.

Một gia đình bốn thành viên là đệ tử Đại Pháp ở thành phố Triều Dương; Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở thành phố Bắc Phiếu (2); Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở thành phố Triều Dương (7); Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở huyện Kiến Bình (3); Đệ tử Đại Pháp cùng con gái đã minh bạch chân tướng ở huyện Kiến Bình; Tiểu tổ học Pháp ở thành phố Triều Dương (4); Đệ tử Đại Pháp cùng gia đình ba người ở huyện Kiến Bình; Đệ tử Đại Pháp ở thành phố Lăng Nguyên.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/1/朝阳市大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–413046.html

Đăng ngày 04-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share