[MINH HUỆ 01-10-2020]

Đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp cùng gia đình, bạn bè và những người dân minh chân tướng ở Trung Quốc Đại Lục kính gửi đến Sư tôn lời chúc mừng Tết Trung thu vui vẻ!

Tỉnh Hắc Long Giang: Hắc Long Giang (3); thành phố Thất Đài Hà; huyện Lâm Khẩu; một bà lão 96 tuổi minh chân tướng ở thị trấn Chu Gia, huyện Lâm Khẩu, Mẫu Đan Giang; Ninh An, Mẫu Đan Giang; khu Đào Sơn, thành phố Thất Đài Hà;

Tỉnh Hồ Nam: huyện Vĩnh Hưng, Sâm Châu; Nhạc Dương; khu vực Lâu Để; huyện Kỳ Dương, Vĩnh Châu; huyện Gia Hòa, Sâm Châu; Thường Đức; Tương Đàm; Hồ Nam (2); Hoài Hóa; Chu Châu; huyện Thiệu Dương; huyện Tân Hoảng, thành phố Hoài Hóa; Trường Sa; Lưu Dương, Trường Sa (4); và các nhóm học Pháp ở: Trường Sa (4); Thiên Tâm, Trường Sa (2); Thường Đức.

Tỉnh Cát Lâm: nhóm học Pháp ở khu Lục Viên; nhóm giảng chân tướng.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/1/大陆大法弟子恭祝师尊中秋好-32条–413169.html

Đăng ngày 03-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share