[MINH HUỆ 01-10-2020]

Đệ tử Đại Pháp ở Sơn Đông, Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp cùng gia đình, bạn bè và những người dân minh chân tướng ở Trung Quốc Đại Lục kính gửi đến Sư tôn lời chúc mừng Tết Trung thu vui vẻ!

Thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông: Tế Nam (8); quận Hòe Ấm; Thuấn Canh Lộ; khu Cao Tân; trấn Thải Thạch; đệ tử đang sinh sống ở vùng ngoài thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông; Khu vực miền núi phía Nam của thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông; và các nhóm học Pháp ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông: Thị Trung; Tế Nam.

Thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông: Thanh Đảo (7); quận Thành Dương; Lai Tây; và các nhóm học Pháp ở quận Thành Dương; Thanh Đảo.

Tỉnh Sơn Đông: Chiêu Viễn, Yên Đài; huyện Nghi Nam, Lâm Nghi; Cử Nam, Lâm Nghi; và các nhóm học Pháp ở huyện Mông Âm, Lâm Nghi.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/1/大陆大法弟子恭祝师尊中秋好-32条–413175.html

Đăng ngày 03-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share