[MINH HUỆ 01-10-2020]

Đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp cùng gia đình, bạn bè và những người dân minh chân tướng ở Trung Quốc Đại Lục kính gửi đến Sư tôn lời chúc mừng Tết Trung thu vui vẻ!

Tỉnh Liêu Ninh: huyện Hoàn Nhân, Bổn Khê; Đại Liên (9); huyện Nghĩa, Cẩm Châu; trấn Thạch Hà, khu Kim Châu, Đại Liên; và các nhóm học Pháp ở Đại Liên (2); quận Sa Hà Khẩu, Đại Liên.

Thành phố Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh: huyện Bàn Sơn; Bàn Cẩm (10); quận Hưng Long Đài (4); quận Song Đài Tử; và nhóm học Pháp ở quận Hưng Long Đài.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/1/大陆大法弟子恭祝师尊中秋好-32条–413172.html

Đăng ngày 03-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share