[MINH HUỆ 19-5-2006] Các viên chức ĐCSTQ trở nên vô cùng sợ hãi trước viễn cảnh các tội ác cướp nội tạng của họ bị phơi bày. Bây giờ họ đang cố tiêu huỷ các chứng cớ và che đậy tội ác của họ. Ngày 25 tháng Ba, Văn phòng ĐCSTQ tại tỉnh Hắc Long Giang phát hành một thông cáo (số [2006]12) ra lệnh tất cả các cơ sở liên hệ phải tiêu huỷ tất cả các tài liệu mật.

Tờ thông cáo nói rằng, “Thể theo yêu cầu ấn định trong bản Tài liệu tạm thời về việc điều hành và phân phối các tài liệu của Chính quyền Trung ương” (số [2004]37, phát hành bởi Văn phòng trung ương Đảng) và “Luật bổ túc về sự điều hành các tài liệu của Chính quyền Trung ương (số [2005]37, phát hành bởi Văn phòng Thư ký Chính quyền Trung ương), và để bảo đảm sự hữu hiệu trong việc phân phối và an ninh của các tài liệu của Chính quyền Trung ương và tỉnh, cũng như để tránh các tài liệu mật bị tiết lộ, các tài liệu sau đây phải bị tiêu huỷ: 1. Tài liệu mật phát hành bởi Chính quyền Trung ương đến Chính quyền tỉnh các cấp quân đội, thành phố và huyện; 2. Tài liệu mật phát hành bởi chính quyền tỉnh.”

Thông cáo lệnh rằng, “Không sở nào được giữ các tài liệu mật phát hành bởi các Chính quyền Trung ương và Tỉnh”. “Các tài liệu mật phát hành bởi Chính quyền Trung ương phải được gửi trả về văn phòng trung ương ĐCSTQ để tiêu huỷ. Các tài liệu mật phát hành bởi Chính quyền Tỉnh phải được trả về Văn phòng chính quyền Tỉnh để được tiêu huỷ. Tất cả các tài liệu mật khác phải được đưa trả lại và tiêu huỷ bởi các văn phòng liên hệ ĐCSTQ tại các cấp Tỉnh, thành phố hoặc huyện.”

“Trong khi tiêu huỷ các tài liệu này, phải chắc chắn rằng không có cách nào tìm lại được tài liệu nguyên thuỷ. Các tài liệu trên giấy phải được đốt hoặc cắt vụn và trở thành bã. Các máy cắt vụn giấy được sử dụng phải đủ tiêu chuẩn đòi hỏi trong việc cắt vụn các tài liệu mật. Các tài liệu đã cắt vụn phải được gửi đến những nơi chỉ định để được tiêu huỷ. Hai hoặc nhiều người hơn phải có mặt và không ai được rời đi trước khi các tài liệu hoàn toàn bị tiêu huỷ.”

Tại sao ĐCSTQ phải tiêu huỷ các tài liệu mật? Có lẽ các tài liệu này mang những tin tức quan trọng mà ĐCSTQ không muốn bị đưa ra công chúng. Trong bảy năm chúng bức hại các học viên Pháp Luân Công, tất cả các lệnh đều được xuất phát qua những kênh mật và cuộc bức hại được thi hành một cách bí mật không ai nhìn thấy. Bây giờ càng ngày càng có nhiều nhân chứng bước ra cung cấp chứng cớ và càng ngày càng có nhiều người thấy rỏ bản chất của ĐCSTQ và bắt đầu buộc tội nó về việc bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Công. Tất cả điều này khiến ĐCSTQ sợ hãi vô cùng. ĐCSTQ càng sợ hãi bị phơi bày, thì chúng ta càng mau mắn phơi bày nó. Chúng ta sẽ đưa ra công chúng tất cả các tội ác ĐCSTQ đã phạm phải và tất cả những ai mà đã tham gia vào cuộc khủng bố.

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2006/5/19/128241.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2006/5/24/73701.html

Đăng ngày 7-6-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share