Tranh của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-05-2020]

Kích thước: 65 x 130 cm


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/27/405124.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/29/185276.html

Đăng ngày 01-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share