[MINH HUỆ 24-05-2020] Ngày 13 tháng 5 năm nay kỷ niệm 21 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và 28 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng. Hạ viện Massachusetts đã ban hành bằng khen cho Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại New England để kỷ niệm 28 năm Pháp Luân Đại Pháp được Đại sư Lý Hồng Chí truyền ra công chúng và 21 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

79c1e3e2facb93344ea9269b25114711.jpg

Bằng khen của Hạ viện Massachusetts


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/24/406765.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/26/185226.html

Đăng ngày 29-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share